Προφίλ

Τις πολλαπλές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού της χώρας για επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση έχει αναλάβει  o Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης       (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ».   

O Οργανισμός είναι ο εθνικός φορέας που προωθεί θεσμικά μέσω  των ΕΠΑ.Σ. που διαθέτει καθώς και των 70 Κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ» την βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα σεβόμενοι παράλληλα τον καταναλωτή  και το περιβάλλον.

O Οργανισμός είναι Ν.Π.Ι.Δ. και  για αυτό συνδυάζει κατάλληλα το κύρος του δημόσιου, όσο και την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα.                           

 Συστάθηκε με το Ν. 2520/97 (ΦΕ.Κ.173/Α/1-9-97), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του Ν. 2637/98 (Φ.Ε.Κ.200/27-8-98/τ.Α΄) και  του Ν.2945/2001 (Φ.Ε.Κ.223/8-10-2001/τ.Α΄) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ο Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» προσφέρει  με συστηματικό τρόπο διέξοδο στις πολλαπλές ανάγκες του αγρότη. Μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ανανεώνεται οποτεδήποτε το απαιτούν οι περιστάσεις, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η επιμόρφωση και η πληροφόρηση του αγρότη γίνονται καθημερινά πράξη στήριξης της ανάπτυξης της γεωργίας και της ανασυγκρότησης της υπαίθρου.

Ο Οργανισμός είναι πιστοποιημένος από το ΕΚεΠις ως Κ.Ε.Κ. εθνικής εμβέλειας.